Information om personuppgifterna på Salfarm 

Tänker du på säkerhet och integritet när det gäller dina personuppgifter?  För oss är det viktigt att du litar på hur vi använder dina personuppgifter och att du är medveten om att vi gör det lagligt och trovärdigt. Salfarm syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver hur Salfarm använder dina personuppgifter, varför och vilka rättigheter du har, som registrerad. 

De typer av personuppgifter vi samlar in: Vi kan registrera olika typer av data om dig i våra IT-system – data till användning för inköp, relevant marknadsföring och teknisk support. Data i våra system omfattar grundläggande kontaktinformation, såsom företagsnamn, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning, auktorisationsnummer samt ämnesområde. Dessutom kan vi registrera besöks rapporter och eventuellt levererade läkemedelsprover och material. Vårt mail-system omfattar brevkorrespondens med våra samarbetspartners, som bl.a kan innehålla kontaktuppgifter och bilagor. 

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter: I de flesta fall behandlar Salfarm dina personuppgifter för att uppfylla och hantera våra affärsförpliktelser, till exempel fakturering, i enlighet med årsredovisningslagen. I vissa fall registrerar vår säljare personaldata för att följa gällande läkemedelslagstiftning och ge bästa möjliga teknisk support. 

Hur samlar vi in personlig information: Vi samlar in och registrerar data, till exempel: (i) du ger personligen när du blir vår samarbetspartner och när du kommunicerar med oss, till exempel, vid möten och konferenser (ii) genereras när du skickar mail till oss. 

Hur länge vi behåller personuppgifter: Uppgifterna behålls så länge som vårt samarbete fortsätter, eller så länge det finns en legitim anledning till detta. Uppgifter som ska lagras enligt lagen, såsom årsredovisningsdata och dokumentation, jfr läkemedelslagen, ska förvaras i enlighet med detta. 

Vem delar vi personuppgifter med: Vi kan eventuellt vidarebefordra dina data till underleverantörer såsom datasupport som behandlar data på våra vägnar. Anledningen är att vi från tid till annan använder dessa som stöd för våra IT-system. Dessa dataservrar använder emellertid inte dina data för andra ändamål än de vi tillhandahåller. Vi kan också dela personuppgifter internt i Salfarm-koncernen. 

Vi är också skyldiga att lämna uppgifter när det krävs enligt lag och utövande av offentlig myndighet, till exempel Skatteverket, Läkemedelsverket eller Polisen. 

Hur vi skyddar personuppgifter: Vi arbetar outtröttligt för att skydda våra medarbetare och våra anställdas integritet. Våra säkerhetsåtgärder omfattar data, IT-infrastruktur, byggnader och tekniska anläggningar. Viktig informationssäkerhet har införts för att förhindra dataskador och förlust av data. Datatillgänglighet är begränsad till personer med legitima behov, och all behandling övervakas regelbundet. Vi har en strukturerad strategi för virusskydd och andra yttre hot. Vi instruerar också våra medarbetare på IT-säkerhet etc. för att öka medvetenheten om vikten av säker och lämplig personlig information. 

Dina rättigheter: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, varför och hur vi behandlar dem. Du har följande rättigheter: – Rätt till åtkomst (kräver en översikt över dina aktuella uppgifter enligt vår tillämpning) – Rätten att rätta till (om du märker ett fel, korrigerar eller kompletterar vi våra poster) – Rätt att ta bort/ha invändningar (data som inte längre behövs eller när du motsätter dig behandling och där ditt intresse uppväger vårat) – Begränsningsrätt (när du tror att en viss användning saknar rättsliga skäl) – Rätt till överförbarhet (när du under vissa förutsättningar vill överföra dina data till en annan part). 

Kontaktinformation: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29 C, 254 67 Helsingborg, ansvarar för datahantering och ansvarar därför för att behandla dina personuppgifter. 

Om du vill kontakta Salfarm Dataskydds anvarige kan du skicka ett mail till scan@salfarm.com eller ringa oss på 0767-834810.